- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ASFALT YOL YAPTIRILACAKTIR

ASFALT YOL YAPTIRILACAKTIR sitemize 03 Ağustos 2013 tarihinde eklenmiş ve 661 kişi tarafından ziyaret edilmiş.
ASFALT YOL YAPTIRILACAKTIR

İlan Sahibi : KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlan Sahibi Telefon : 0 282 717 11 00

İlan Sahibi E-Posta : yazi@kapakli.bel.tr

İlan Hakkında Detaylar

KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ASFALT YOL YAPIM  işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2013/93378
1-İdarenin
a) Adresi : İNÖNÜ MAHALLESİ ESKİ CAMİ CADDESİ NO:4-6 59510 KAPAKLI ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2827171100 – 2827171116
c) Elektronik Posta Adresi : yazi@kapakli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kapaklı Belediyesi Muhtelif Cadde ve Sokak yolları
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (ÜÇYÜZ) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNÖNÜ MAH.ESKİ CAMİ CAD.NO:4-6 KAT:6 İHALE KOMİSYONU ODASI KAPAKLI/ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 13.08.2013 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (A) Alt Yapı İşlerinden V. Grup işler Benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNÖNÜ MAH.ESKİ CAMİ CAD.NO:4-6 KAT:2 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAPAKLI/ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNÖNÜ MAH.ESKİ CAMİ CAD.NO:4-6 KAT:6 İHALE KOMİSYONU ODASI KAPAKLI/ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

İlan Resim Galerisi
Sitemizdeki Benzer İçerikler
DÜZELTME İLANI YOL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
04 Şubat 2015'de eklenmiş ve 347 kez tıklanmış.
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
25 Şubat 2014'de eklenmiş ve 597 kez tıklanmış.
İŞ MAKİNESİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ
03 Ağustos 2013'de eklenmiş ve 759 kez tıklanmış.
DÜZELTME İLANI PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
03 Ağustos 2013'de eklenmiş ve 909 kez tıklanmış.
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPTIRILACAKTIR
03 Ağustos 2013'de eklenmiş ve 660 kez tıklanmış.

Yorumlar

Araç çubuğuna atla
Elektronik Sigara Denizli Elektronik Sigara Adana